Nederlands ภาษาไทย Engrish
           
หน้าแรก บุคคลากร กิจกรรม ข่าวบริการ ร.ร.วันอาทิตย์ ติดต่ิอ มุมบำเพ็ญกุศล พระธรรมทูต ไวยาวัจกร Admin
 

โครงการสร้างวัดใหม่ 


 

Nieuwe  Tempel  project

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างวัดพุทธวิหารแห่งใหม่  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  84  พรรษา

ททมาโน  ปิโย   โหติ :  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทุกคน

โครงการสร้างวัดพุทธวิหารเฉลิมพระเกียรติ

ในปี 2007 พระมหาจำเริญ เขมวีโร ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้เดินทางมารับตำแหน่งประธานสงฆ์ ณ วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม นับจากวันนั้นถึงวันนี้  พระมหาจำเริญได้นำพุทธศานิกชนจัดกิจกรรมทางศาสนาเชิงรุก ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น งานวันสำคัญทางศาสนา งานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันสำคัญของชาติ   ในส่วนของกิจกรรมนอกสถานที่นั้น  ท่านได้จัดตั้งโครงการพระธรรมทูตสัญจรและโครงการร่มไม้ร่มธรรม  โดยทั้งสองโครงการมีจุดประสงค์หลัก คือนำธรรมะสู่บ้าน พระสงฆ์จะออกโปรดสาธุชนตามเมืองต่างๆ ทำให้สาธุชนที่อยู่ไกลวัดและหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาวัดมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรและปฎิบัติธรรม     นอกจากนั้นท่านยังได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้เล็งเห็นความสำคัญและอานิสงส์ของการสวดมนต์ ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนามาอย่างต่อเนื่อง       จนในปัจจุบันมีสาธุชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของวัดเพิ่มขึ้น     จนพื้นที่ของวัดไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนสาธุชนที่เพิ่มขึ้นได้ พระมหาจำเริญพร้อมทั้งคณะกรรมการวัด  โดยการสนับสนุนของ ฯพณฯ ดร.วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย  ได้มีมติให้หาที่แห่งใหม่เพื่อก่อตั้งวัดพุทธวิหาร แห่งใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา ปี2554
 2.เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนและกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอ
3.เพื่อเป็นที่ทำนุบำรุงประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกหลายรูปแบบ
5.เพื่อรับรองพระเถระและพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจ
6.เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

        ทั้งนี้ วัดได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 800,000 ยูโร(แปดแสนยูโร) เพื่อจัดซื้อวัดใหม่ ขณะนี้ทางวัดมีทุนทรัพย์อยู่จำนวนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะจัดซื้อพื้นที่ได้ในคราวเดียว ดังนั้นวัดจึงมีความจำเป็นต้องทำเรื่องกู้ธนาคาร ซึ่งในการกู้ยืมเงินจากธนาคารนั้นธนาคารจะให้ความสำคัญกับตัวเลขเงินหมุนเวียนในบัญชี ความมั่นคงและความสม่ำเสมอของรายได้หรือรายรับในบัญชีแต่ละเดือนเป็นหลักในการพิจารณาการให้สินเชื่อ   คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธวิหารจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาผนึกกำลัง  แสดงความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างวัดพุทธวิหารเฉลิมพระเกียรติด้วยการทำบุญผ่านบัญชี (บัญชีวัดใหม่) เดือนละ 10 ยูโร เป็นกองทุนซื้อวัดใหม่ให้ทันร่วมเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ภายในปี 2554 หนึ่งคนสิบยูโร ร้อยคนพันยูโร ห้าร้อยคนห้าพันยูโร พันคนหมื่นยูโร ห้าพันคนห้าหมื่นยูโร  หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา  หากพี่น้องชาวไทยในฮอลแลนด์รวมและร่วมใจแห่งชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวได้      อานิสงส์จากความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนจะนำความสำเร็จและความสุขมาให้  ดังพุทธภาษิต  ที่ว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี 

                อนึ่ง เกณฑ์ในการเลือกซื้อที่เพื่อเป็นวัดแห่งใหม่  พิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.........

1.มีอาคารที่พักและทำกิจกรรมเพียงพอ
2.เป็นเอกเทศไม่รบกวนเพื่อนบ้าน
3.มีทางสัญจรไปมาสะดวกไม่ไกลจากอัมสเตอร์ดัม
4.มีสถานที่จอดรถเพียงพอ
5.มีพื้นที่ว่างเปล่าและสามารถสร้างเพิ่มเติมได้
 
6.ราคาไม่สูงนัก


 

 

 

 


 

ร่วมอนุโมทนาบุญ

สร้างวัดพุทธวิหารเฉลิมพระเกียรติได้ที่

         พระมหาจำเริญ  เขมวีโร

ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม

The Abbot of Wat Buddhavihara Amsterdam

Zuideinde 120, 1121 DH  Landsmeer

Tel. 020 636 3289,  www.watmetta.nl , watmetta@hotmail.com,  thanmaha@hotmail.com

               สถานที่ด้านล่างนี้ เป็นที่ที่มีคุณสมบัติครบ ทั้ง ๖ ข้อ ขณะนี้คณะทำงานกำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมาย
และการต่อรองราคาเพื่อยืดระยะเวลาเตรียมกองทุนให้พร้อม

               ที่มาของบประมาณ

        1.เงินสะสมจากการทำกิจกรรมต่างๆของวัด
        2.กู้ยืมจากธนาคาร
        3.ผู้ใจบุญให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
        4.ขอความอุปถัมภ์จากภาครัฐและเอกชนของไทย
        5.จัดกิจกรรมการกุศลทั้งในและนอกสถานที่
        6.รับบริจาคจากสาธุชนผู้มีศรัทธา

 


Bankrekening: 1213 88 859 (Rabo bank)

T.N.V.:Stichting Buddhavihara Landsmeer

                 (Nieuwe Tempel Project)

  

  Met als Periodieke overschrijving


Voornaam.....................................

Achternaam...................................

Adres................................................

Postcode..........................................

Plaat .................................................

Tel......................................................

E-mail ...............................................

 

 

Project Nieuwe Tempel

 

1.Volgende jaar 2011 wordt onze koning 84 jaar en wij hopen

 dit samen met het project ‘Nieuwe Tempel’ te vieren.

2.Ruimtes voor diverse activiteiten.

3.Informatie over Thaise cultuur en deze in ere houden.

4.Het onderwijzen van de Leer (Dhamma) van de Boeddha.

5.Ruimtes voor de monniken die voor korte of langere tijd op bezoek komen.

6.Een plaats voor het onderwijzen en beoefenen van Vipassana-meditatie (inzicht)

 

Plaats gevonden

1.Meer woonruimte voor de monniken en grotere ruimtes voor diverse ceremonien.

2.Geen naaste buren voor eventuele overlast.

3.Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam en omstreken en met de auto.

4.Genoeg ruimtes voor het parkeren van de auto’s

5.Ruimte voor eventuele uitbreiding.

6.Een betaalbare ruimte.

 

 

De Bron van de Begroting

1.Het spaargeld dat wij op dit moment hebben opgebouwd van de afgelopen ceremonien, dit alles is bestemd voor dit project.

2.Een lening aanvragen bij de bank.

3.Mensen met een goede intentie kunnen helpen met een lening te geven voor dit project (zonder rente).

4.Donatie vragen aan de Thaise regering en aan diverse bedrijven in Thailand.

5.Alle giften die wij van de aankomende ceremonien krijgen, dit alles gaat naar het project nieuwe tempel.

 

 

U kunt uw gift(en) ook via de Rabobank  storten

 

สถานที่ที่คณะกรรมการกำลังศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายและความเป็นไปได้ในการซื้อ

 

 

 

วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
Buddhavihara Temple Amsterdam
Leeghwaterpark 7, 1445 RA Purmerend, Noord-Holland, The Netherlands
Tel +31(0)299774304