Nederlands ภาษาไทย Engrish
           
หน้าแรก บุคคลากร กิจกรรม ข่าวบริการ ร.ร.วันอาทิตย์ ติดต่ิอ มุมบำเพ็ญกุศล พระธรรมทูต ไวยาวัจกร Admin
 

โครงการพระธรรมทูตสัญจร

วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม  ประเทศเนเธอร์แลนด์

-------------------------------------

หลักการและเหตุผล

      กิจกรรมการพัฒนาของทุกประเทศจากอดีตกระทั่งปัจจุบัน  ปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ  เพียงต้องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเพื่อยกระดับประเทศ  ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ที่ละเลยการพัฒนาด้านจิตใจ  อันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีควบคู่กันไป  ผลของการพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนและสังคมที่เคยเป็นสังคมค่านิยมคุณธรรม มีจริยธรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน     กลายเป็นสังคมที่หลงใหลในวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ขาดระเบียบวินัย     มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  แตกแยก  ขาดความสามัคคีและห่างไกลศีลธรรม   เป็นเหตุให้สถาบันครอบครัวและสังคมล่มสลาย   เด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ   สิ่งเหล่านี้เป็นบริบททางสังคมที่ได้มาจากการพัฒนาทางวัตถุ   ที่ต้องแลกกับการสูญสิ้นอัตลักษณ์ของสังคมมนุษยชาติไปอย่างไม่มีทางหวนกลับคืน  ทั้งที่ทิศทางการพัฒนาก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืน   และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆด้านได้. 

      จากสภาพปัญหาดังกล่าว  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขและเยียวยาอย่างเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนาประเทศจากการมุ่งเน้นแข่งขันด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ให้มีการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยมิติทางศาสนานำศีลธรรมกลับคืนสู่สังคมเพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรม   อันเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยในอดีตที่เกื้อกูลกันระหว่าง บ้าน วัด  โรงเรียน  สร้างปฏิสัมพันธ์นำหลักธรรมและวิธีปฏิบัติทางศาสนาออกเผยแพร่สู่ประชาชน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี   ทำให้คนในสังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม   และควรยึดถือเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านจิตใจ   ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้แก่คนทุกกลุ่มทุกวัย   การพัฒนาด้วยกระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป.

       คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัมได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าว และได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้งต้องการพลิกฟื้นนำคุณค่าของวัดหรือศาสนสถานมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  ด้วยการจัดกิจกรรม  “ธรรมทูตสัญจร” โดยปรับสภาพศาสนสถานปัจจุบัน  ให้เป็นศูนย์กลางสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ของชุมชน   โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  จึงได้จัดกิจกรรมโครงการธรรมทูตสัญจรขึ้น  เพื่อนำธรรมะออกเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป   ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง  มีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาและมีความใกล้ชิดกับศาสนามากขึ้น   มีสภาพจิตใจที่ดีและมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสังคมแวดล้อมด้วยความมั่นใจและเข้มแข็ง  พร้อมทั้งมีความมั่นคงในการประกอบสัมมาชีพตลอดไป.

 

วัตถุประสงค์

    1.  เพื่อให้ศาสนิกชนทั่วไปได้มีความรู้  ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง

    2.  เพื่อเปิดพื้นที่ศาสนสถานจัดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการเรียนรู้เสริมสร้างความรอบรู้ (ปัญญา)  ให้แก่คนในสังคมและชุมชนได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิตตนเอง และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ

   3.  เพื่อสัญจรเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรม

สร้างสรรค์สนับสนุนและส่งเสริมการทำความดี (บุญ)  สร้างทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีคุณธรรม

 
 

 

 

 

 

 

 

วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
Buddhavihara Temple Amsterdam
Leeghwaterpark 7, 1445 RA Purmerend, Noord-Holland, The Netherlands
Tel +31(0)299774304